Varbjerg Motorbådsklub Vedtægter

 1. Foreningens navn er Varbjerg Motorbådsklub stiftet den 27. maj 1967.
  Foreningens formål er at drive Varbjerg havn og udløb og at skabe et godt kammeratskab blandt medlemmerne.
 1. Alle aktive medlemmer, som optages i klubben, skal udfylde en optagelsesbegæring. Indskud for aktive og passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Et aktivt medlem kan kun råde over een plads i havnen.
 2. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Nye medlemmer betaler havneleje og kontingent fra den 1. i den måned, i hvilken optagelsen har fundet sted. Havneleje og kontingent betales forud og betales senest den 1. marts. Undlader et medlem rettidig at indbetale sin opkrævning, udsendes en rykkerskrivelse. Reagerer medlemmet ikke på denne inden 14 dage, vil medlemmet blive slettet.
 3. Udmeldelse skal, for at være gyldigt, ske skriftligt inden udgangen af kalenderåret til kassereren.
 4. Klubben tegner en ansvarsforsikring, som er obligatorisk for klubbens bådejere. Har medlemmet en kaskoforsikring, kan medlemmet mod forevisning af gyldig kvittering fritages for den obligatoriske bådforsikring.
 5. Bestyrelsen består af: 1 formand, 1 kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.
  Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær blandt øvrige bestyrelsesmedlemmer samt udpeger havnemester.
  Generalforsamlingen vælger desuden 2 revisorer, 1 bestyrelsessuppleant samt 1 revisorsuppleant. Alle valgt gælder for 2 år. Skiftevis afgår formanden, (på ulige årstal), 1 bestyrelsesmedlem, 1 revisor og 1 bestyrelsessuppleant.
  Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor samt revisorsuppleant afgår på lige årstal.
  Genvalg kan finde sted.
 1. Foreningens regnskab er fra 1. oktober til 30. september.
  Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand på den ordinære generalforsamling. Kassereren fører en kassebog og en medlemsprotokol.
  Sekretæren fører en forhandlingsprotokol.
 1. Formanden repræsenterer foreningen ved alle forhandlinger og retsforhold.
 2. Foreningen afholder ordinær generalforsamling i sidste halvdel af oktober med regnskabsaflæggelse og valg. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 9. dagen før generalforsamlingen.
 3. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den er beslutningsdygtig uanset det mødte medlemstal, når den er lovlig indvarslet.
  Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamlingen.
  Skriftlig afstemning skal benyttes når 1 medlem forlanger det.
 1. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen eller 10 medlemmer forlanger det.
 2. Gør et medlem sig skyldig i et sådant forhold, at hans forbliven i foreningen må antages at kunne nedsætte foreningen eller dens medlemmer i almindeligt omdømme, eller modarbejder foreningens formål, kan bestyrelsen ekskludere ham. Eksklusioner kan indankes for den førstkommende generalforsamling.
  Slettede, ekskluderede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler
 1. Salg af bådplads formidles gennem foreningen, der foretager afregning med medlemmet. Bestyrelsen kan dispensere såfremt særlige forhold gør sig gældende.
  Prisen på en bådplads fastsættes på den årlige generalforsamling. Et medlem kan fortsat helt eller delvist donere en bådplads til klubben
  Det faste indskud kan med bestyrelsens samtykke overtages af nyt medlem.
  Bestyrelsen udarbejder en overtagelsesbegæring, som skal indeholde mindst følgende: Det nye medlems navn, postnr. og by samt telefonnummer. Endvidere skal enhver overtagelsesbegæring for at være gyldig underskrives af 2 medlemmer af bestyrelsen. Overtagelsesbegæringer skal, såfremt en person ikke kan optages som medlem, forsynes med en begrundelse, og returneres senest 14 hverdage fra modtagelsen, (ferieperioden dog undtaget) til afsenderen.
 1. Foreningen kan ikke opløses så længe mindst 10 medlemmer gør krav på dens beståen.

 

Forelagt på generalforsamlingen den 25. oktober 2014 som ændringsforslag til gældende vedtægter.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. oktober 2014.

 

Ovennævnte vedtægter vil fremtidig blive benævnt som Varbjerg Motorbådsklubs vedtægter.

 

Varbjerg havn den 25. oktober 2014.