HISTORIE

Den 27. maj 1967 var 30 interesserede mødt op på ”Sølyst” til stiftelse af Varbjerg Motorbådsklub. Baggrunden var, at den gamle havn ved Storåens udløb ikke længere kunne rumme de både, man ønskede at have liggende. Der blev valgt en bestyrelse, og første formand blev Eduard Hansen.

Efter at have fået myndighedernes godkendelse, blev en entrepanør kontaktet med henblik på at udgrave et havnebassin. Tilbuddet lød på kr. 160.000,00 for 900 kvm. bassin. Medlemmerne mente, at det måtte kunne gøres billigere, – et skøn på kr. 40.000,00 lød realistisk.

Klubbens kontingent blev sat op, og medlemmerne, på dette tidspunkt over 40, blev anmodet om frivillige bidrag og om lån til klubben.

Kommunen stillede havnearealet til rådighed, ligesom daværende restauratør Peter Poulsen, Varbjerghus, som ejede jorden på østsiden af Storåen, var indforstået med havnens brug af arealet stødende op til Storåen.

Kort tid efter blev arbejdet med at nedramme pæle igangsat. Havnen blev for en stor dels vedkommende opført af materialer fra den nedlagte Bogense-jernbane.

I 1972 blev havnen udvidet, så 17 nye pladser kunne tages i brug.

Allerede fra havnens start udfoldede der sig et rigt klubliv. Af aktiviteter kan nævnes: Fastelavnsfester, pakkefester, forårsfest, havnefester, standerhejsning og –sænkning, madpakketure, fisketure, pålidelighedssejlads m.m.

I midten af 70’erne var der planer om at etablere en storhavn 100 m. ud i havet. Denne plan skulle dels give mere plads i havnen, dels kunne løse problemet med tilsanding. Planen måtte dog opgives, idet Vandbygningsvæsenet kun ville give tilladelsen på betingelse af, at havnebyggeriet ikke medførte, at havet fjernede materiale andre steder på kysten. Denne risiko turde man ikke tage, og planen blev opgivet. Senere planer om udvidelser er foreløbig strandet på, at Kystinspektoratet ønsker etableret en kystsikring ved diget ud mod havet. Denne kystsikring er klubben i skrivende stund ved at ansøge forskellige fonde om midler til at etablere.

Klubben er nu ved at renovere de gamle broer, der må siges at være udtjente. Frivillige medlemmer arbejder med at nedramme H-jern og sætte trykimprægneret tømmer imellem, så der på den måde kan laves nye bolværker. Efterfølgende lægges nyt brodække ovenpå, og planen er, at havnen skal være færdigrenoveret foråret 2006.

I dag tæller klubben 160 medlemmer, hvoraf 55 er aktive (pladsejere).

Klubbens formænd

Eduard Hansen
Eduard HansenTidl. Formand
27. Maj 1967 – 1976
1978 – 1982
Arne Johansen
Arne JohansenTidl. Formand
1976 – 1978
Steen Jacobsen
Steen JacobsenTidl. Formand
1982 – 1985
Aage Hansen
Aage HansenTidl. Formand
1985 – 1993
Varly Jespersen
Varly JespersenTidl. Formand
1993 – 1997
Mogens Glesner
Mogens GlesnerTidl. Formand
1997 – 2001
Ingolf Stampe
Ingolf StampeTidl. Formand
2001 – 2012
Flemming Rahbek
Flemming RahbekNuværende Formand
2012 –